ภาษา : 
  

เข้าสู่ระบบ

  สังคมออนไลน์
  

QR Code

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน


คุณไช่อี้หยู เป็นชาวเมืองหนันโถว ประเทศไต้หวัน จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยตงไห่ ประเทศไต้หวัน มีประสบการณ์การสอนในประเทศไต้หวัน  5 ปีในโรงเรียน  สอนภาอังกฤษ Gram English Center และ Kid Castle ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน และประเทศไทยมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอนใน ภาควิชาภาษาจีน ซึ่งมีประสบการณ์การสอนในประเทศไทยมาแล้ว 20 กว่าปี สามารถพูดได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาหมิ่นหนัน(ภาษาพื้นบ้านไต้หวัน)และภาษากวางตุ้ง  ตั้งแต่วัยเยาว์ก็มีพรสวรรค์และมีความรักในการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ คุณไช่อี้หยูมีความมุ่งมั่นว่า เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นคุณครูที่มีคุณภาพและความสามารถให้ได้ ตั้งแต่อายุ 20 ปี จึงเริ่มจาการฝึกเป็นอาจารย์ฝึกสอนภาษาอังกฤษ และในปีพ.ศ.2533 ทางครอบครัวได้ย้ายถิ่นฐานมาที่ประเทศไทย ในช่วงแรกได้ช่วยกิจการผลิตวัตถุดิบประกอบอาหารเจสำเร็จรูปกับคุณแม่ ต่อมาภายหลังรู้สึกว่าตนเอง มีความรักกับงานด้านการศึกษามากกว่า จึงทุ่มเทสุดกำลังใจต่อการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนอย่างเต็มที่

     จนกระทั่งในปี พ.ศ.2542 จึงได้เปิดโรงเรียนสอนภาษามู่หลานและยื่นเรื่อง จดทะเบียนต่อกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2552 และได้การขยายสาขาออกไปทั่วทุกพื้นที่ ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปีก็ได้มีสาขาของโรงเรียนถึง 20 แห่งในช่วงเวลาของ การเผยแผ่การสอนภาษาจีนนั้น คุณไช่อี้หยูมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันวัฒนธรรมจีน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม โดยมุ่งหวังและปรารถนาที่จะทุ่มเทเพื่อเป็นเรียนรู้ภาษาจีน ในประเทศไทยอีกแรงหนึ่ง และหวังว่าด้วยการผลักดันการศึกษาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยหลักสูตรที่มี คุณภาพเช่นนี้ จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าในวัฒนธรรมจีนได้อย่างลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมความดีงามของนักเรียน นำมาซึ่งความผาสุกในครอบครัวได้ และเพื่อให้ลุถึง แนวความคิดของนักปราชญ์ขงจื่อ อันที่ว่า "เริ่มฝึกจากตน ดูแลครอบครัว

 

ปกครองประเทศสงบสุขทั่วหล้า" คติธรรมประจำใจของคุณไช่อี้หยูก็คือ "ดำเนินงานด้วยจริยะรรม ปฎิบัติต่อผู้คนด้วย ความจริงใจ" ความปรารถนาสูงสุดของคุณไช่อี้หยูก็คือ "ในชีวิตที่มีอยู่นี้ จะใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่าง และปฎิบัติตนให้เกิดความมั่นคงในชีวิตอีกทั้งช่วยผู้อื่น ช่วยตนให้ประสบความสำเร็จอีกทั้งช่วยผู้อื่น"  อบรมขัดเกลาจิตใจให้ผู้ศึกษาเรียนรู้ในประเทศไทยเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ใหญ่ เป็นเสาหลัก อันมั่นคงในสังคมต่อไป ผลักดันวัฒนธรรมจีนอันมีหลักแห่งคุณสัมพันธ์ห้าประการ และคุณธรรม แปดประการ หลักคุณสัมพันธ์ห้าประการได้แก่ กษัตริย์และขุนนางต่างมีมโนธรรมต่อกัน บิดาและบุตร ต่างมีความรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน สามีและภรรยามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกัน พี่น้องรู้ระดับตน เคารพรักซึ่ง เพื่อนพ้องมีสัจจะต่อกัน หลักคณธรรมแปดประการ ได้แก่ กตัญญู พี่น้องปรองดอง ซื่อสัตย์ ภักดี สัจจะวาจา จริยธรรม มโนธรรม สุจริตธรรมและความละอายต่อบาป จึงสามารถก่อเกิดครอบครัว ที่ผาสุก และความสมานฉันท์ในสังคมได้นั่นเอง