ภาษา : 
  

เข้าสู่ระบบ

  สังคมออนไลน์
  

QR Code

ปฏิทินกิจกรรม

แนะนำครูผู้สอน


          ครูของมู่หลานจะเป็นคนจีนเจ้าของภาษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้บ้าง หรือใช้ภาษาอังกฤษในการทำการสอนได้ การคัดเลือกบุคลากรครูของมู่หลาน มีหลายองค์ประกอบ เช่น จบการศึกษาทางด้านครู มีใจรักในการสอน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสอน บุคลิกท่าทาง ตลอดจนถึงลักษณะนิสัย และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของมู่หลานอย่างเข้มงวด จึงจะสามารถทำการสอนได้ เพื่อให้ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการอบรมปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู และยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของจีน